Ga naar de inhoud
Informatie over PRIVACYBELEID volgens GDPR
Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf. We streven ernaar om uw  vertrouwen in de privacykwesties van alle mensen die contact opnemen met  ons bedrijf te winnen en niet teleur te stellen. We verwerken  persoonsgegevens voor contactdoeleinden en voor doeleinden die verband  houden met toepasselijke belastingregels. Het verstrekken van deze  gegevens aan ons is niet verplicht, maar het ontbreken ervan kan het  moeilijk maken om aan uw wensen te voldoen.
Contactdoelen zijn alle situaties die verband houden met de mogelijke of  daadwerkelijke uitvoering van uw orders. Om bijvoorbeeld een vraag over  ons product te beantwoorden, moeten we weten naar welk adres we ons  aanbod moeten sturen en met wie we moeten praten over de details,  levering of service. Aan de hand van de verstrekte gegevens kunnen wij  bijvoorbeeld contact opnemen om de mate van uw tevredenheid ook na het  beantwoorden of afronden van de transactie. U kunt deze gegevens op elk  moment wijzigen door een mailtje te sturen naar receptie@vantubo.nl
Fiscale doeleinden zijn situaties waarin we als gevolg van de geldende  regelgeving uw persoonsgegevens moeten combineren met het type, de  waarde en de hoeveelheid goederen die de transactie tussen ons heeft  plaatsgevonden. Houd er rekening mee dat facturen en vrachtbrieven met  betrekking tot de goederen die naar u worden verzonden, in  overeenstemming met de regelgeving, minimaal 5 jaar moeten bewaren. U  kunt deze gegevens wijzigen voordat u een fiscale factuur uitschrijft en  voordat u de goederen naar ons verzendt op het door u opgegeven adres.  Als u onze producten wilt kopen zonder ons persoonlijke gegevens te  verstrekken, bezoek dan ons kantoor van maandag tot en met vrijdag van 10  tot 17 uur.
We verzekeren u dat we er alles aan doen om uw gegevens zo goed mogelijk  te beschermen.
We delen ze niet met derden, behalve wanneer u hiermee akkoord gaat,  bijvoorbeeld omdat u geïnteresseerd bent in actuele informatie over onze  producten of ons vraagt ​​contact op te nemen met een distributeur of  servicepartner die met ons samenwerkt.
Sommige activiteiten die met ons bedrijf te maken hebben, besteden we  uit aan externe bedrijven.
Door uw bestelling te voltooien, verstrekken wij informatie, waaronder  uw persoonlijke gegevens aan koeriersbedrijven die ons verwerken  betalingen verwerken of onze boekhouding onderhouden. Deze gegevens  kunnen echter alleen worden gebruikt voor zover nodig om de transactie  te voltooien en worden alleen bewaard voor de periode die vereist is  door de toepasselijke wetgeving op dit gebied.
Onze "www" -websites gebruiken veelgebruikte op internet "cookies"   waarover gedetailleerde informatie en manieren van mogelijke blokkering  kunnen worden gevonden, bijvoorbeeld op:  https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
Gegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze websites worden verwerkt  door: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4.  Ireland en Tawk.to inc. 187 E. Warm Springs Road, Suite B298, Las Vegas,  Nevada 89119, Verenigde Staten; Deze gegevens zijn geaggregeerd en  anoniem. U kunt in uw browser het programma installeren dat beschikbaar  is op: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl dat de  gegevensverzameling door Google Analitics blokkeert. De beheerder van de  persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt is:  VANTUBO B.V. met hoofdkantoor op het adres: 1422AC UITHOORN  Amasterdamseweg 15-H Het belangrijkste e-mailadres is: receptie@vantubo.nl
Data Protection Officer: personaldata@vantubo.eu
Met behulp van moderne technieken stellen wij alles in het werk om uw  gegevens veilig te houden. Als u echter merkt dat er een situatie of  gebeurtenis is die de veiligheid van uw persoonlijke gegevens kan  beïnvloeden, neem dan onmiddellijk contact met ons op via het volgende  adres: personaldata@vantubo.com
Tot uw beschikking blijven,
Bedankt voor je vertrouwen.
VANTUBO B.V. 21.05.2020

Information on PRIVACY POLICY according to GDPR
Thank you for your interest in our business. We strive to gain and not to disappoint your confidence in the privacy issues of all people contacting our company. We process personal data for contact purposes as well as those related to applicable tax regulations. Providing us with this data is not mandatory, but their absence may prevent or make it difficult to meet your wishes.
Contact goals are all situations related to the potential or actual implementation of your orders. For example, to answer an inquiry about our product, we need to know what address we should send our offer and with whom we should talk to agree on its details, delivery or service. Using the given data, we can contact, for example, to examine the degree of your satisfaction also after answering or completing the transaction. You can change this data at any time by contacting the email address receptie@vantubo.nl or definitively delete by contacting us at the following address personaldata@vantubo.eu
Tax purposes are situations when, due to the regulations in force, we must have your personal data combined with the type, value and quantity of goods that the transaction was between us. Please note that invoices and waybills regarding the goods sent to you, in accordance with the regulations, we must store for at least 5 years. You can change this data before issuing a fiscal invoice and before sending the goods to us at the address indicated by you. If you want to buy our products without providing us with any personal details, please visit our office from Monday to Friday from 10 to 17.
We assure you that we make every effort to ensure that your data is protected as best as possible.
We do not share them with third parties, except when you agree to it, for example because of your interest in up-to-date information about our products or asking us to contact a distributor or service partner cooperating with us.
We outsource some activities related to our business to external companies.
By completing your order, we provide information that includes your personal data to courier companies that process us, process payments or service our accounting. These data can be used, however, only to the extent necessary to complete the transaction and stored only for the period required by applicable laws in this area.
Our "www" websites use commonly used on the Internet "cookies" (cookies) about which detailed information and ways of their possible blockage can be found, for example, at: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
Data regarding your visiting our websites are processed by: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4. Ireland and Tawk.to inc. 187 E. Warm Springs Road, Suite B298, Las Vegas, Nevada 89119, United States; These data are aggregate and anonymous. You can install in your browser the program available at: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en which blocks the data collection by Google Analitics. The administrator of personal data which you provide when contacting us is: VANTUBO B.V. with headquarters at the address: 1422AC UITHOORN Amasterdamseweg 15-H The main e-mail address is: receptie@vantubo.nl Data Protection Officer: personaldata@vantubo.
We make every effort, with the help of modern techniques, to keep your data safe. However, if you find that there is a situation or an event that could affect the security of your personal data, please contact us immediately at the following address: personaldata@vantubo.eu
Staying at your disposal,
Thank you for trust.
VANTUBO B.V. 21.05.2020
Terug naar de inhoud